SLOPUR-AD gél 500ml

Kód produktu? SL371

6,00  bez DPH (7,20  s DPH)

Dostupné na objednávku

Katalógové číslo: SL371 Kategórie:

DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK WHO DOPORUČENÁ RECEPTÚRA
CHEMICKÉ ZLOŽENIE Kompozícia na báze alkoholov, peroxidu vodíka a aditív podľa doporučenia WHO.
Biocídne číslo výrobku: bio/751/D/20/CCHLP PT1: Osobná hygiena človeka PT2: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

OBLASTI POUŽITIA
• používa sa len na priemyselné použitie
• na dezinfikovanie a čistenie rúk
• pri používaní sa odparuje a zanecháva povrch čistý.

VLASTNOSTI • nenapadá žiadne materiály, ktoré sa môžu umývať vodou a roztokmi alkoholov;
• riedi sa studenou aj teplou vodou vo všetkých pomeroch na číre, stabilné roztoky.

NÁVOD NA POUŽITIE
• aplikuje sa neriedený, priamo postrekom alebo náterom
• pri používaní prípravku na dezinfekciu rúk postupovať tak aby bola očistená celá plocha rúk a doba čistenia trvala minimálne 1 minútu
• po nanesení, použití, už nie je potrebný oplach

POKYNY PRE SKLADOVANIE
Skladovať v suchých a dobre vetraných miestnostiach. Teplota skladovanie je max. + 25 °C. ADR/UN kód: 33/1993, obalová skupina II

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCIH225
Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj/piesok/oxid uhličitý. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou. PRVÁ POMOC Po zasiahnutí očí umyť ich prúdom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa pitnou vodou, nevyvolávať zvracanie a zabezpečiť odbornú lekársku pomoc. Pri zasiahnutí pokožky umyť vodou, ošetriť reparačným krémom

Nákupný košík
SLOPUR-AD gél 500ml
6,00  bez DPH (7,20  s DPH)

Dostupné na objednávku